Col-legi

Junta Rectora

 

La Junta Rectora es renova cada quatre anys i està composta en aquest actual mandat per E. Javier Machí, degà; Mª Carmen Castro, vicedegana; els dos Representants Provincials d’Alacant i Castelló, Andrés Rico i Vicente J. Collado, respectivament, a més d’un cos vocal, conformat per nou ICCP col·legiats. I a les reunions mensuals és present el Secretari Tècnic, Manuel Reyes, que redacta les convocatòries, els temes de l’ordre del dia a tractar, així com les posteriors actes.


Acords adoptats en reunions celebrades per la Junta Rectora actual de la Comunitat Valenciana

 

Gener – Maig 2024

Gener – Desembre 2023

Gener – Desembre 2022

Gener – Desembre 2021

Gener – Desembre 2020

Gener – Desembre 2019

Gener – Desembre 2018

Códi Deontologic

 

L’exercici professional dels Enginyers de Camins, Canals i Ports es caracteritza perquè aquests assumixen una exigent responsabilitat respecte al client, als seus companys i als al Col·legi.

D’altra banda, les decisions i accions dels Enginyers de Camins, Canals i Ports tenen un gran impacte en la societat i en el medi ambient.

 

La professió de l’Enginyeria de Camins, Canals i Ports té, per tant, l’obligació d’assegurar que les seues actuacions siguen acords amb l’interès general, els principis ètics bàsics, i tot allò referent a la seguretat, a la salut i a la sostenibilitat mediambiental.

 

Per l’anterior, l’actuació dels Enginyers de Camins, Canals i Ports s’ha de regir pels principis de responsabilitat social, integritat i independència professional, dignitat personal, veracitat, lleialtat i diligència. Correspon a el Col·legi l’establiment del marc deontològic en què ha d’exercir la professió d’Enginyer de Camins, Canals i Ports, complint amb això amb una funció transcendental col·legial, tant en l’ordre intern, com, fonamentalment, en el social.

Memòries

 

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en la seua Demarcació de la Comunitat Valenciana, a la fi de cada exercici edita una Memòria d’Activitats que resumix tota la tasca desenvolupada al llarg d’un any en l’àmbit institucional. S’ arreplega un resum de les activitats relacionada amb seu central, matèria de visat, cursos i jornades realitzades i, finalment, la presència en mitjans de comunicació.