Col-legi

Junta Rectora

 

La Junta Rectora de la Demarcació lamenta comunicar la trista notícia que ha mort el nostre company Vicente Sals Segarra, Representant Provincial de Castelló de la Demarcació de la Comunitat València, des del passat any 2019. També vol manifestar el seu agraïment a la dedicació i treball desinteressat durant el període en què ha format part del nostre grup. DEP.

 

La Junta Rectora es renova cada quatre anys i està composta en aquest actual mandat per Federico Bonet, degà; Junco Riera, vicedegana; els dos Representants Provincials d’Alacant i Castelló, Andrés Rico i Vicente Sales, respectivament, a més d’un cos vocal, conformat per huit ICCP col·legiats. I a les reunions mensuals és present el Secretari Tècnic, Manuel Reyes, que redacta les convocatòries, els temes de l’ordre del dia a tractar, així com les posteriors actes.


Acords adoptats en reunions celebrades per la Junta Rectora actual de la Comunitat Valenciana

 

Gener – Desembre 2021

Gener – Desembre 2020

Gener – Desembre 2019

Gener – Desembre 2018

Códi Deontologic

 

L’exercici professional dels Enginyers de Camins, Canals i Ports es caracteritza perquè aquests assumixen una exigent responsabilitat respecte al client, als seus companys i als al Col·legi.

D’altra banda, les decisions i accions dels Enginyers de Camins, Canals i Ports tenen un gran impacte en la societat i en el medi ambient.

 

La professió de l’Enginyeria de Camins, Canals i Ports té, per tant, l’obligació d’assegurar que les seues actuacions siguen acords amb l’interès general, els principis ètics bàsics, i tot allò referent a la seguretat, a la salut i a la sostenibilitat mediambiental.

 

Per l’anterior, l’actuació dels Enginyers de Camins, Canals i Ports s’ha de regir pels principis de responsabilitat social, integritat i independència professional, dignitat personal, veracitat, lleialtat i diligència. Correspon a el Col·legi l’establiment del marc deontològic en què ha d’exercir la professió d’Enginyer de Camins, Canals i Ports, complint amb això amb una funció transcendental col·legial, tant en l’ordre intern, com, fonamentalment, en el social.

Comissió de l’Aigua

 

La comissió de l’aigua s’inicia en enguany 2020-2021 amb ja quasi 20 companys, la qual cosa evidència l’interés en la professió per assumptes relacionats amb este camp.

 

L’objectiu d’esta comissió és que els companys puguen reunir-se periòdicament per a tractar temes o intercanviar idees en este camp, així com promoure conjuntament articles, conferències, cursos, etc. que permeten acostar a la societat nostra labor com a gestors d’este bé tan preat, i a nosaltres mateixos, enriquir-nos amb el debat de temes d’actualitat.

Comissió d’Igualtat, Dona i Enginyeria

 

L’Enginyeria de Camins és una professió en la qual la presència de la dona és minoritària. En l’actualitat el percentatge de col·legiades està al voltant del 16% a nivell nacional i en la Comunitat Valenciana és una mica menor, poc més del 14%.

L’objectiu d’aquesta Comissió és visibilitzar la presència de la dona en l’enginyeria per a incrementar la incorporació de dones a la nostra professió i així fomentar la igualtat en aquest sector.

Comissió de Jóvens

 

Punt de trobada entre els col·legiats més jóvens, que siga capaç de recollir les seues inquietuds i interessos en el si de col·legi professional, ser un col·lectiu actiu en el si de l’escola, de manera que s’impulsen iniciatives beneficioses per al col·lectiu i principalment per als col·legiats més jóvens.

 

Treballar per un dels aspectes que més preocupen als col·legiats jóvens: l’ocupabilitat.

 

Tant des del punt de vista de la formació, com des del punt de vista de l’accés al mercat laboral.

Comissió de Mobilitat

 

La Comissió de Mobilitat del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports en la Demarcació de la Comunitat Valenciana naix amb l’objectiu de visibilitzar el paper rellevant de la professió en la nova visió social de la mobilitat.

 

És un grup de treball obert, plural, integrat per professionals col·legiats voluntaris, i es postula com a fòrum de debat permanent de l’actualitat en matèria de mobilitat, urbanisme i territori. Per a això s’actua en equip i es desenvolupen nombroses activitats, com ara aportacions normatives, anàlisis i elaboració de propostes d’al·legacions a noves normatives i documents en informació pública, organització de jornades tècniques, presència en els mitjans amb intervencions i articles d’opinió, participació en fòrums tècnics, grups de treball, taules sectorials i la intervenció en qualsevol tema vinculat a la mobilitat i, a través d’aquesta, a la ciutat, al territori i al medi ambient.

Comissió de Transports i Logística

 

La Comissió és el punt de reunió i debat dels col·legiats de la Demarcació sobre el transport de mercaderies i la seua logística i sobre la mobilitat interurbana de les persones, ja siga per carretera, ferrocarril, transport marítim o aeri, tant des del punt de vista de la infraestructura necessària com des del punt de vista de la funció.

 

Entre els seus objectius hi ha la presa de postura i opinió en les matèries esmentades, l’adquisició i difusió del coneixement i prestar suport a la Junta Rectora, en temes que, d’altra banda, són competència directa dels Enginyers de Camins, Canals i Ports.

 

La Comissió presta especial atenció al transport entès com a sistema integral, a la seua eficiència i sostenibilitat i la intermodalitat entre les maneres citades.

Comissió d´Urbanisme

 

Memòries

 

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en la seua Demarcació de la Comunitat Valenciana, a la fi de cada exercici edita una Memòria d’Activitats que resumix tota la tasca desenvolupada al llarg d’un any en l’àmbit institucional. S’ arreplega un resum de les activitats relacionada amb seu central, matèria de visat, cursos i jornades realitzades i, finalment, la presència en mitjans de comunicació.