Ocupació

Ocupació

 

De conformitat amb els articles 31 i següents del Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Ocupació, la intermediació laboral (conjunt d’accions que tenen per objecte posar en contacte les ofertes de treball amb els treballadors que busquen una ocupació, per a la seua col·locació) només pot ser realitzada per serveis d’ocupació públics o agències de col·locació.

 

Al seu torn, segons el que s’estableix Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social, són infraccions molt greus:

 

“a) Exercir activitats d’intermediació laboral, de qualsevol classe i àmbit funcional, que tinguen per objecte la col·locació de treballadors sense haver presentat, amb caràcter previ a l’actuació com a agència de col·locació, una declaració responsable de reunir els requisits establits en la Llei 56/2003, de 16 de desembre, d’Ocupació*, i la seua normativa de desenvolupament, o exigir als treballadors preu o contraprestació pels serveis prestats.”

 

(*) La referència a la Llei 56/2003 ha d’entendre’s feta actualment al Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Ocupació.

 

Les sancions previstes per a tal infracció són multa, en el seu grau mínim, de 7.501 a 30.000 euros; en el seu grau mitjà de 30.001 a 120.005 euros; i en el seu grau màxim de 120.006 euros a 225.018 euros.

 

Per tot això, tota la intermediació laboral que es realitze des del Col·legi està limitada a l’àmbit de l’Agència de Col·locació del Col·legi i, en este sentit, totes les borses d’ocupació de les Demarcacions, o similars, obligadament han d’estar integrades en esta Agència.

 

Com a resum de l’anterior:

a. Des de les Demarcacions no es pot mitjançar laboralment.
b. Des de les webs o bosses de les Demarcacions sí que es poden difondre les ofertes d’ocupació, però sempre que prèviament estiguen publicades en l’Agència de Col·locació.
c. Totes les ofertes d’ocupació publicades han de dirigir únicament a l’Agència de Col·locació. No poden existir adreces electròniques alienes a l’Agència d’Ocupació, en paral·lel, per a la gestió de les possibles candidatures, per la qual cosa des d’esta pàgina sereu redirigits a l’Agència de Col·locació del Col·legi en la url: https://agenciacolocacion.ciccp.es/