Área del col-legiat

Col·legiació

L’alta de col·legiació es pot tramitar en les dos oficines col·legials de la Demarcació de la Comunitat Valenciana.

 

L’exercici de la professió d’Enginyer de Camins, Canals i Ports requerix estar col·legiat. Este requisit comú a altres professions a Espanya, s’exigix en nombrosos països en relació amb entitats semblants als nostres Col·legis Professionals.

 

Tenen dret a la Col·legiació els que ho sol·liciten a la Junta de Govern, ostenten la titulació legalment requerida per a l’exercici de la professió i abonen, si és el cas, la quota d’incorporació.

Precol·legiació

Conveni de col·laboració entre el Col·legi d’Enginyers de Camins de la Comunitat Valenciana i la Universitat Politècnica de València i la Universitat d’Alacant (Escola Tècnica Superior de *ICCP)

 

Objecte del conveni:

L’objecte d’aquest Conveni és acostar als alumnes d’Enginyeria de Camins, Canales i Ports de la *ETSICCP de la UPV i de la UA al *CICCP al qual s’adscriuran una vegada acaben els seus estudis, facilitant-los l’accés a activitats i serveis que presta, tot això a través de la figura de la precol·legiació.

Llistat de Col·legiats No Exercents

El Col·legi disposa d’un “Llistat de Col·legiats No Exercents” a l’efecte de poder emetre certificats per a les sol·licituds, per part dels col·legiats,  de prestacions o ajudes per cessament d’activitat o per desocupació.

 

El llistat es va crear per acord de la Junta de Govern de 29 de gener de 2013, publicat en el Butlletí d’Informació de febrer de 2013.

Canvi de dades col·legiades

Si desitja fer algun canvi de dades, ben personals o laborals pot gestionar-ho a través de la pàgina web en el següent enllaç.

Registre de societats professionals

Segons la Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals, seran aquelles que tinguen per objecte l’exercici comú d’una activitat professional, entenent per tal aquella per a l’acompliment de la qual siga precisa una titulació universitària i inscripció en el corresponent Col·legi Professional.

 

Assegurances

El Col·legi atorga unes contraprestacions addicionals al visat.

 

La principal d’elles és l’increment de cobertures de Responsabilitat Civil Professional a tots els Col·legiats intervinents (tant en les fases prèvies a la construcció, com durant aquesta i en fase d’explotació) en totes les obres l’actuació professional de les quals haja sigut visada.

 

D’aquesta manera, els funcionaris col·legiats que intervinguen estan coberts encara que el treball professional corresponent haja sigut realitzat i visat per un consultor extern.

Perits judicials

Els col·legiats interessats a donar-se d’alta en el llistat de Perits del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canales i Ports a la Comunitat Valenciana, hauran de sol·licitar-lo enviant formulari a valencia@ciccp.es, adjuntant la seua C. V. i indicant les especialitats triades.

 

Especialitats: (triar les que desitgen)

 

  1. a) Transports i les seues Infraestructures: Carreteres i Ferrocarrils.
  2. b) Aigua, Energia i les seues Infraestructures: Obres i Aprofitaments Hidràulics.
  3. c) Ports i Enginyeria de Costas.
  4. d) Ordenació del Territori i Urbanisme.

Cort d’arbitratge

El passat dia 22 de setembre de 2015 es va aprovar per la Junta Rectora la Cort d’Arbitratge de la Comunitat Valenciana, que estarà composta per Pedro Alcover Sant Pere com a President, Vicente Cervera Sancho-Tello com a Vicepresident i *Octavio Javier *Molines Barrachina com a Secretari.

 

 

L’Arbitratge ve regulat en la Llei 60/2003, de 23 de desembre, i es planteja com una solució alternativa als tribunals de Justícia per a la resolució de conflictes entre particulars, professionals i empreses.

Activitats lúdiques

El Col·legi organitza una sèrie d’activitats culturals i esportives que permeten la confraternització dels col·legiats fora de l’ambient laboral.

 

D’aquesta forma, estan en marxa els següents clubs:

 

Club de Jubilats

Club de Senderisme

Club de Golf