Col·legiació

Col·legiació

El tràmit s’inicia en la seu electrònica de la pàgina web del Col·legi (Sol·licitud d’Alta), i es pot completar en qualsevol de les dos oficines col·legials de la Demarcació de la Comunitat Valenciana (València o Alacant).

 

L’exercici de la professió d’Enginyer de Camins, Canals i Ports requerix estar col·legiat. Este requisit comú a altres professions regulades a Espanya, s’exigix en nombrosos països en relació amb entitats semblants als nostres Col·legis Professionals. Tenen dret a la Col·legiació els que ho sol·liciten a la Junta de Govern, ostenten la titulació legalment requerida per a l’exercici de la professió i abonen, si és el cas, la quota d’incorporació.

 

En relació amb la definició de la professió regulada dels Enginyers de Camins, Canals i Ports, El Govern d’Espanya va comunicar a la Comissió Europea a l’efecte de la Base de Dades de Professions Regulades de la Unió Europea (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=3403), la  següent. “Asesoría, anàlisi, disseny, càlcul, projecte, planificació, direcció, gestió, construcció, manteniment, conservació i explotació en els camps de l’enginyeria civil, obres públiques, infraestructura del trasporte, recursos hidràulics i energètics, edificació, construcció i estructures, urbanisme i ordenació del territori i costas”.  Com s’aprecia va més enllà de la mera; “firma de projectes”.

 

Per favor, llig amb atenció la Llei 4/2019, de 22 de febrer, de Presidència de la Generalitat, de modificació del capítol II del títol III de la Llei 6/1997, de 4 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de consells i col·legis professionals de la Comunitat Valenciana, on es qualifica com molt greu l’exercici d’una professió col·legiada per aquelles persones que no complisquen l’obligació de col·legiació, estiguen inhabilitades o estiguen en causa d’incompatibilitat administrativa o professional o de conflicte d’interessos, legislant que la falta la cometran eixos professionals i les empreses o ens que els contracten. Les quanties de les multes (entre 5.001 i 150.000 EUR) i el període d’inhabilitació poden ser molt importants.

 

TITULACIÓ QUE DÓNA ACCÉS AL COL·LEGI

 • TÍTOL ACADÈMIC OFICIAL D’ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS expedit per qualsevol de les Escoles espanyoles reconegudes d’Enginyers de Camins, Canals i Ports i el MÀSTER HABILITANT EN ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS (Segons Orde QUET 309/2009).
 • TÍTOL UNIVERSITARI ESTRANGER QUE HAJA SIGUT HOMOLOGAT OFICIALMENT per l’Estat al títol espanyol d’Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 • TÍTOL EUROPEU UNIVERSITARI D’ENGINYERIA CIVIL QUE HAJA SIGUT RECONEGUT OFICIALMENT pel Ministeri de Foment, a efectes professionals, per l’Estat espanyol, de conformitat amb el que establix la Directiva 89/48/CEE, del Consell de les Comunitats Europees, o norma posterior en vigor).

QUOTES GENERALS

 

 SITUACIÓ REDUCCIÓN
S/CUOTA BASE (%)
 ANUAL  TRIMESTRAL
QUOTA ORDINÀRIA  0  271,64  67,91
PRIMER ANY DE COL·LEGIACIÓ  65    95,07  23,77
SEGON ANY DE COL·LEGIACIÓ  30 190,15  47,50
JUBILATS (inclosos els d’estranger)  75  67,92  16,98
MAJORS DE 75 ANYS 100 0 0
RESIDENTS EN L’ESTRANGER (excepte USA O CANADÀ)  20  217,31 54,33
RESIDENTS EN L’ESTRANGER (USA O CANADÀ)  30  190,15 47,50
REALITZANT POSTGRADUAT, DOCTORAT (inclosos els d’estranger), mentres dure aquesta situació  30   190,15 47,50
SITUACIÓ DE DESOCUPACIÓ  90   27,16   6,79
TREBALLADORA PER COMPTE D’ALTRI AMB INGRESSOS INFERIORS A 1.000EUR/MES (12.000EUR/AÑO)  90   27,16   6,79
TREBALLADORS AUTÒNOMS AMB INGRESSOS INFERIORS A 3.000EUR/TRIMESTRE (12.000EUR/AÑO)  90   27,16   6,79
SITUACIÓ ESPECIAL (GRAN INVALIDESA, INCAPACITAT LABORAL PERMANENT TOTAL O ABSOLUTA) 100 0 0

 

 

QUOTES PER A REINCORPORACIONS (Baixes voluntàries o per acord de Junta de Govern)

 

SITUACIÓN CUOTA
QUOTA COL·LEGIATS SENSE DEUTES ABANS DE LA BAIXA TRIMESTRE EN CURS
COL·LEGIATS AMB DEUTES NO PRESCRITES PAGAMENT DELS DEUTES + TRIMESTRE EN CURS
COL·LEGIATS AMB DEUTES PRESCRITES PAGAMENT REINCORPORACIÓ (271EUR) + TRIMESTRE EN CURS

 

Sol·licitud d’alta

Una vegada emplenat el formulari d’alta s’haurà de contactar amb la Demarcació del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports per a l’enviament o lliurament de la documentació requerida i completar el procés de col·legiació.

NOTA

El formulari és molt senzill, ja que es tracta d’una primera fase del procediment. S’han d’omplir totes les dades del formulari que estan indicats amb un asterisc roig, ja que estos són obligatoris per a completar el procés. Una vegada omplit el formulari cal fer clic en el botó “Enviar sol·licitud d’alta”; i si tot està correcte, les dades queden registrats en la base de dades del Col·legi i s’envia un primer correu electrònic a la direcció indicada en el formulari. Este correu electrònic complix la funció d’assegurar que no es puguen utilitzar processos automàtics d’alta. El procés inicial d’alta finalitza quan el futur col·legiat confirma la recepció del dit correu electrònic i rep.

Documentació

DOCUMENTACIÓ PER A TRAMITACIÓ

 

ESCOLES ESPANYOLES

 

 • Títol / Certificat substitutori del títol / Certificació supletòria del títol /Certificación acadèmica amb expressió de sol·licitud del títol i abonament del mateix.
 • Original del Document Nacional d’Identitat (DNI)
 • 1 fotografia grandària carnet.
 • DARDE (targeta de desocupació) si no té treball.

 

TÍTOL UNIVERSITARI ESTRANGER HOMOLOGAT PEL MINISTERI D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Títol universitari estranger que haja sigut homologat oficialment, amb traducció jurada al castellà per intèrpret jurat.
 • Credencial de l’homologació del Títol expedida pel Ministeri d’Educació i Formació Professional (si s’han realitzat proves de conjunt, és imprescindible acompanyar l’acreditació d’haver-les superat) .
 • Certificació acadèmica personal d’estudis, i si és el cas, Pla i Programa d’estudis cursats (amb traducció jurada al castellà per intèrpret jurat)
 • Passaport o N.I.F. original.
 • 1 fotografia grandària carnet.
 • DARDE (targeta de desocupació) si no té treball.

 

 

TÍTOL EUROPEU UNIVERSITARI RECONEGUT PEL MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

 

 • Títol europeu universitari d’enginyeria civil que haja sigut reconegut, amb traducció jurada al castellà per intèrpret jurat.
 • Reconeixement del Títol expedit pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (si s’ha realitzat prova d’aptitud o període de pràctiques, és imprescindible acompanyar l’acreditació d’haver-les superat)
 • Certificació acadèmica personal d’estudis, i si és el cas, Pla i Programa d’estudis cursats (amb traducció jurada al castellà per intèrpret jurat)
 • Passaport o N.I.F. original.
 • 1 fotografia grandària carnet.
 • Darde (targeta de desocupació) si no té treball.

PROCEDIMENT PER A BAIXA COL·LEGIAL

 

 

Una vegada s’entra en la plataforma, cal posar usuari i contrasenya. L’usuari és el número de col·legiat, i si no recordes la contrasenya cal punxar en olvidó la seua clau i seguir els passos.

Anar a l’apartat COL·LEGIAT i polsar en sol·licitud de baixa i començar.